Varaa huone
Tulopäivä
Lähtöpäivä
Aikuiset
Lapset
Huoneet

Matkustajarekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Hotelli Seaportin matkustajarekisterissä tapahtuvasta matkustajatietojen käsittelystä

1. Matkustajarekisterinpitäjä

Hotel Seaport/Maestro Ravintolat Oy y-0910495-7
Toinen Poikkikatu 4, 20100 Turku
Puh 02 2833000, seaport@hotelseaport.fi

2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Pirjo Lahdenne, puh. 02 2833 000 pirjo.lahdenne@hotelseaport.fi

3. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperuste

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitä- minen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta an- nettuun lakiin.
Matkustajatietojen käsittelystä säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (2006/308)

5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoitukset

Majoitus- jaravitsemistoiminnasta annettuun lakiin pe- rustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänä kohdassa 6 yksilöidyistä matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).

Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatie- to- ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoin- tiin tai asiakaspalveluun.

6. Käsiteltävät matkustajatiedot

Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja mat- kustajatietoja:
-matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus -mukana olevan puoliso*

sekä alaikäisten lasten nimet
ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat -matkustajan osoite
-majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä (mikäli tiedossa)
-maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi)
-matkustusasiakirjan numero (ei tarvita pohjoismaan kansalaiselta eikä Suomessa asuvalta)
-vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa- ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.

* Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai henkilöä, joka elää matkustajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa.

7. Mistä matkustajatiedot saadaan

Matkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.

8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Matkustajatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Viranomai- sille matkustajatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanhar- joittajan majoitusliike sijaitsee.

Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin vir- katehtävien hoitamiseksi tarpeen.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla seuraaville viranomaisille on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:

  • Rajavartiolaitos
  • Tullilaitos
  • Pelastusviranomainen
  • Terveydensuojeluviranomainen
  • Puolustusvoimat

9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Matkustajatietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Matkustajatietojen säilytysaika

Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Matkustajailmoitukset ja -tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä.

Tämän jälkeen ne hävitetään

11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitä- minen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suo- ramarkkinointiin, jollei matkustaja ole käyttänyt henkilö- tietolain 30 §:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan. Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oi- kaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä

tietoja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä.
Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin
tiedot vastaavat matkustajailmoituksen tietoja. Väärät tiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta.
Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustaja- rekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustaja- ilmoituksen tietoa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kau- an kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia matkustajatietojensa poistamista niin kauan
kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.
Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitus- toiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietoja lain määräämän säilytysajan jälkeenkin asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aihee- tonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy
-henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsi- teltiin
-rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa
käsittelyä asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin -henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpi- täjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröity ei voi vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Rekisteröity voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin.
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:
-rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyy- den, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansa- pitävyyden-käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henki- lötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoit- tamista

-rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai

-rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oi- keutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtai- sesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudelli- sen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle. Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietoja käyttötarkoitukset

ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.